01
Đáp ứng đầy đủ các quy định mới nhất của Nhà nước
 • Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp
 • Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 • Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ
 • Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách
 • Thông tư 342/2016/TT-BTCquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
 • Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách
02
Nhận, quản lý báo cáo đơn vị cấp dưới chặt chẽ
 • Tích hợp MISA MIMOSA nhận báo cáo trực tiếp hoặc cấp dưới chủ động nhập khẩu báo cáo từ excel
 • Tự động nhắc cấp dưới gửi báo cáo kịp thời hạn
 • Thống kê tình hình nộp báo cáo: số lượng đơn vị đã nộp, chưa nộp, nộp thiếu…
03
Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách đơn giản, nhanh chóng
 • Tự động kiểm tra báo cáo tài chính, quyết toán cấp dưới
 • Tự động đối chiếu báo cáo cấp dưới với biên bản xác nhận của kho bạc
 • Tự động lập, quản lý biên bản thông báo xét duyệt quyết toán cho các đơn vị cấp dưới
04
Tự động tổng hợp báo cáo tài chính, quyết toán
 • Tự động tổng hợp báo cáo quyết toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
 • Tự động tổng hợp báo cáo tài chính theo Thông tư 99/2018/TT-BTC
 • Tự động tổng hợp kết quả xét duyệt thẩm định của cấp dưới theo Thông tư 137/2017/TT-BTC
 • Tự động tổng hợp báo cáo tài chính của cơ quan tài chính theo Thông tư 342/2016/TT-BTC, Thông tư 343/2016/TT-BTC, Thông tư 61/2017/TT-BTC
05
Phân tích, khai thác số liệu ngân sách thông minh
 • Tự động khai thác phân tích số liệu thực hiện và cung cấp thông tin điều hành dưới dạng biểu đồ trực quan
 • Tự động phân tích số liệu thông minh cung cấp các báo cáo phục vụ mọi nhu cầu quản trị, điều hành: báo cáo phân tích theo nhu cầu, báo cáo truy vấn theo chiều sâu
06
Ký số ngay trên phần mềm
 
 • Ký số biên bản thông báo xét duyệt quyết toán
 • Ký số báo cáo tài chính
 • Ký số báo cáo quyết toán ngay trên phần mềm