thông tin liên hệ

thông tin liên hệ phòng ban

Vui lòng đọc FAQ của chúng tôi trước khi gửi tin nhắn hỗ trợ

Phòng kỹ thuật

Hotline: 02383.555.777 – 0931.35.36.37 (nhánh 103)
E-mail: phongkythuat@dungdieu.vn

Phòng Doanh nghiệp

Hotline: 02383.555.777 – 0931.35.36.37 (nhánh 104 – 105 – 106)
E-mail: phongdoanhnghiep@dungdieu.vn

Phòng Hành chính sự nghiệp

Hotline: 02383.555.777 – 0931.35.36.37 (nhánh 102)
E-mail: phongHCSN@dungdieu.vn

Phòng Tài chính

Hotline: 02383.555.777 – 0931.35.36.37 (nhánh 101)
E-mail: phongtaichinh@dungdieu.vn

Phòng giải pháp & dự án

Hotline: 02383.555.777 – 0931.35.36.37
E-mail: giaiphap@dungdieu.vn

Nhà thông minh

Hotline: 02383.555.777 – 0931.35.36.37 (nhánh 107)
E-mail: nhathongminh@dungdieu.vn

Marketing

Hotline: 02383.555.777 – 0931.35.36.37
E-mail: marketing@dungdieu.vn

gửi e-mail liên hệ