fbpx

Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2019 R35

GIỚI THIỆU

MISA Mimosa.NET 2019 là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. 

MISA Mimosa.NET 2019 sẽ giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp. MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định và theo đặc thù của từng ngành, từng địa phương.

Để giúp các đơn vị Hành chính sự nghiệp có thể bắt đầu năm tài chính 2018 theo chế độ kế toán và hệ thống mục lục ngân sách mới, ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần MISA đã cho ra mắt phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 hoàn toàn đáp ứng Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 324/2016/TT-BTC thay thế cho Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC. Đặc biệt, phiên bản mới này đã sẵn sàng kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử tự động. Ngoài ra, phần mềm bổ sung rất nhiều tính năng, tiện ích ưu việt khác.

Tính năng cập nhật trong phiên bản MISA Mimosa.NET R35

 • Bổ sung thêm các nghiệp vụ còn thiếu của Quản lý hợp đồng: Theo dõi số dư theo hợp đồng, kết chuyển kết quả hoạt động theo hoạt động bán.
 • Sửa lại luồng quy trình để người dùng có thể nhìn thấy ngay chức năng Xác định kết quả hoạt động. Thực hiện kết chuyển doanh thu, chi phí trước rồi mới in báo cáo B02/BCTC và B05/BCTC.
 • Bổ sung thêm tùy chọn Tính giá xuất kho theo từng kho khi Tính giá xuất kho tại phân hệ Vật tư hàng hóa.
 • Thay đổi các thông báo khi đến kỳ lập quyết toán như sau: Từ ngày 1/7 – 31/7; 1/10 – 31/10; 1/12 – 30/4 năm sau, khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán sẽ có thông báo “Hướng dẫn quyết toán nhanh nhất”.
 • Bổ sung thêm chức năng kiểm tra số liệu của các chỉ tiêu trên 1 báo cáo hay giữa các báo cáo với nhau:
  • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
  • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp).
  • B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp).
  • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.
  • B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.
 • Khi tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước, phần mềm sẽ kiểm tra và thông báo tự động kết chuyển nếu có tài khoản chưa được kết chuyển số dư cuối năm:
  • Khi tạo dữ liệu mới từ năm trước, xác nhận các lựa chọn, nhấn Thực hiện để phần mềm kiểm tra xem có tài khoản chưa thực hiện kết chuyển số dư cuối năm hay không.
  • Nếu có tài khoản chưa thực hiện kết chuyển thì phần mềm hiển thị cảnh báo. Nhấn  để phần mềm tự động kết chuyển số dư TK năm nay sang số dư TK năm trước.
  • Sau khi đăng nhập vào dữ liệu tạo mới từ năm trước, thì số dư TK năm nay đã được tự động chuyển về số dư của TK năm trước.
 • Đối với các TSCĐ được hình thành từ nguồn ngân sách không tự chủ thì khi tính hao mòn, phần mềm sẽ mặc định bút toán kép là Nợ TK 36611/Có TK 5112.
 • Cập nhật lại cách lấy số liệu Báo cáo chênh lệch thu chi theo hoạt động để phản ánh đúng các nghiệp vụ thanh toán các khoản phải nộp NSNN.
 • Bổ sung hiển thị thêm cột Ngày ghi tăng trên danh mục TSCĐ để kế toán dễ dàng phân biệt được TSCĐ ghi tăng trong kỳ và TSCĐ đã phát sinh từ các năm trước.
 • Kế toán muốn nhanh chóng kiểm soát được số phát sinh các TK 332, 334 trên phần mềm trong trường hợp sinh chứng từ hạch toán chi phí lương/bảo hiểm tự động từ chứng từ chuyển khoản trả lương/thanh toán bảo hiểm.
Giao diện Chuyển khoản trả lương
Giao diện Chuyển khoản trả lương

MISA Mimosa.NET 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA Mimosa.NET 2019 sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Tính năng chính của MISA Mimosa.NET

Nghiệp vụ kho bạc

Quy trình nghiệp vụ Kho bạc
 • Nhận dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản, từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • Nhận dự toán bằng lệnh chi tiền tạm ứng hoặc thực chi
 • Rút dự toán ngân sách theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Tiền gửi, Chuyển khoản.
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ tạm thu, tạm chi nguồn kinh phí, ngân sách
 • Tự động lập bảng kê chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kho bạc
 • Đáp ứng tốt các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC và Thông tư 40/2016/TT-BTC
 • Tự động lập bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí và tình hình tạm ứng ngân sách với kho bạc.
 • Đáp ứng đầy đủ 19 mẫu biểu giao dịch với kho bạc theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.
 • Đáp ứng 3 mẫu đối chiếu Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT, Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, Mẫu số 05-ĐCSDTK/KBNN theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN.

Nghiệp vụ tiền mặt

Quy trình nghiệp vụ Tiền mặt
 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị.
 • Hỗ trợ in Phiếu thu, Phiếu chi loại 1 dòng chứng từ hoặc nhiều dòng chứng từ, theo khổ giấy (A4, A5), theo loại giấy (cuộn, thông thường).
 • Xem nhanh số dư tài khoản tiền mặt khi đang lập Phiếu thu/Phiếu chi.
 • Theo dõi tiền mặt theo từng loại quỹ khác nhau.
 • Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm.
 • Xem ngay Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch.

Nghiệp vụ tiền gửi

Quy trình nghiệp vụ Tiền gửi
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị.
 • Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài khoản ngân hàng, Kho bạc.
 • Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch.
 • Theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.
 • In Ủy nhiệm chi, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi,…

Nghiệp vụ tài sản cố định

Quy trình nghiệp vụ Tài sản cố định
 • Theo dõi TSCĐ theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và TSCĐ thanh toán qua nhiều năm.
 • Đáp ứng nghiệp vụ mua sắm tài sản bằng hình thức tự mua sắm hoặc nhận tài sản bằng hiện vật.
 • Tự động tính toán và lấy số liệu Nguyên giá, Giá trị còn lại, Hao mòn lũy kế của tài sản khi lập chứng từ ghi giảm tài sản.
 • Hỗ trợ đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản
 • Đáp ứng nghiệp vụ : điều chuyển, thanh lý, kiểm kê TSCĐ.
 • Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ theo tháng, quý.
 • Cung cấp đầy đủ Sổ tài sản, Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản…

Nghiệp vụ Công cụ dụng cụ

Quy trình nghiệp vụ Công cụ dụng cụ
 • Theo dõi chi tiết CCDC đến từng bộ phận sử dụng, loại CCDC.
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển CCDC từ bộ phận này sang bộ phận khác.
 • Xem ngay Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC.

Nghiệp vụ tiền lương

Quy trình nghiệp vụ Tiền lương
 • Tự động tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ.
 • Hỗ trợ tạm tính và quyết toán thuế TNCN.
 • Tự động hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách.
 • Lập các chứng từ thanh toán lương và các khoản trích nộp theo lương theo nhiều hình thức: chuyển khoản, tiền mặt.
 • Thiết kế bảng lương theo đặc thù đơn vị. Sao chép được bảng lương đơn vị này sang đơn vị khác, tháng trước sang tháng sau.
 • Nhập khẩu bảng lương hoặc 1 khoản lương từ excel vào bảng lương trên phần mềm.

Nghiệp vụ Vật tư, hàng hóa

 • Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.
 • Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước xuất trước, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh.
 • Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ, điều chỉnh kho.
 • Đặc biệt, cho phép quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị theo từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • In Báo cáo tồn kho: Quản lý nhập xuất tồn theo từng kho, tổng hợp tất cả các kho,…

Nghiệp vụ mua hàng

Quy trình nghiệp vụ Mua hàng
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp.
 • Đặc biệt, tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,…

Nghiệp vụ bán hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng.
 • Đặc biệt, tuân thủ Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đơn vị có thể in hóa đơn (tự in hoặc đặt in) trực tiếp từ phần mềm.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình bán hàng theo mặt hàng, bán hàng theo khách hàng, công nợ phải thu, bảng kê bán hàng,…

Công nợ

 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.
 • Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

Nghiệp vụ Thuế

Quy trình nghiệp vụ Kế toán Thuế
 • Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.
 • Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra.
 • Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế.

Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế.

Nghiệp vụ tổng hợp

 • Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
 • Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.
 • Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.

Báo cáo

 • Đáp ứng đầy đủ 7 báo cáo tài chính theo quy định.
 • Cho phép in các báo cáo sự nghiệp: B03-H Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh,…
 • Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.
 • Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,…giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt số liệu.
 • Bất cứ lúc nào kế toán cũng dễ dàng nắm tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả,…
 • Linh hoạt đáp ứng biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo theo nhu cầu đơn vị, có thể kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,…

Yêu cầu về hệ thống

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core 1.0 GHz hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 5GB đĩa trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024×768 hoặc tốt hơn.
 • Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).
 • Máy in: khổ A4.

MISA Mimosa.NET 2019 được cài đặt tốt nhất trên hệ điều hành Windows 7/8, Bộ vi xử lý (CPU) core i3, Ram 2GB, Đĩa cứng trống 10GB. Cần có quyền Administrator trên máy tính làm việc để có thể thực hiện các chức năng trên phần mềm như: in ấn, sao lưu, tạo dữ liệu kế toán…

Lưu ý: Với các hệ điều hành Windows 95/98/Me/SP2/Vista/NT Server/NT Work Station, MISA Mimosa.NET 2019 không hỗ trợ.

MISA Mimosa.NET 2019 cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước:

 • Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước;
 • Quyết định số 4377/QĐ-KBNN Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
 • Thông tư 39/2016/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và Thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN;
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế;
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;
 • Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
 • Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.

Chúng tôi sẽ gọi bạn