fbpx

Một số vướng mắc về thuế TNCN từ hợp đồng dịch vụ

Đối với các doanh nghiệp ký kết hợp đồng dịch vụ với cá nhân thì việc nộp thuế sẽ thế nào và việc tính thuế TNCN cho các hợp đồng dịch vụ này sẽ ra sao. Dưới đây là một số giải đáp các vướng mắc về thuế TNCN từ hợp đồng dịch vụ.

1. Quy định về thu nhập từ hợp đồng dịch vụ.

Tại điểm c, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
……
c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

Như vậy, theo quy định thu nhập từ các hợp đồng dịch vụ là một khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng dịch vụ phải khấu trừ thuế và nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật.


2. Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với các hợp đồng dịch vụ.

Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập cụ thể như sau:

i) Khấu trừ đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Như vậy theo quy định:
Đối với các cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng có mức thu nhập từ 2.000.000đ/ lần trở lên thì doanh nghiệp phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sẽ gọi bạn